Petr Bende & Band

Obchodní podmínky

Kontaktní osoba (vyřizování reklamací, dotazy k objednávkám)
Renáta Hořáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kupující = osoba uzavírající smlouvu, nejedná v rámci podnikatelské činnosti, právnická / fyzická osoba výrobky nakupující za jiným účelem než další podnikání.

Prodávající = Agentura Petr Bende. Petr Bende zapsaný v Živnostenském rejstříku od 1.9.1998 u Městského úřadu Rosice, IČO: 68128215, DIČ: CZ7708084043, se sídlem Újezd u Rosic 42, 664 84.

Obchodní podmínky jsou v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

I. Úvod

Obchodní podmínky (OP) upravují vztah mezi Agenturou Petr Bende (dále jen prodávající) a obchodním partnerem (dále jen kupující) v oblasti prodeje reklamního zboží skupiny Petr Bende & band. Kupující vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP. Souhlasí s nimi, stejně tak s nedílnou součástí - reklamačním řádem. Kupující je na OP upozorněn a může se s nimi seznámit. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Kupující předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Prodejce - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.petrbende.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání, se kterou má možnost se před provedením objednávky seznámit. Tato cena bude uvedena v objednávce. Objednává se prostřednictvím elektronického obchodu na www.petrbende.cz („eshop").

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • dodací adresu

IV. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto OP. Cena je určena platností v době objednání. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou vždy koncové.

Zboží je zasíláno dobírkou. Poštovné a balné je 99,- Kč.
U objednávek nad 1.000,- Kč je poštovné zdarma.
Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH.
Poštovné při vrácení či výměně zboží hradí zákazník.

V. Odstoupení od smlouvy

Podmínky uvedené v této části jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou dány bodem V. podbodem B) těchto OP.

A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv a poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

B) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel v případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VI. Platební podmínky

 • platba v hotovosti při nákupu zboží (např. v rámci turné)
 • platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba předem převodem na účet (odeslání zboží po připsání platby)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

Zasílání Českou poštou - pouze po území ČR: Zboží je kupujícímu odesláno prostřednictvím České pošty, s.p., a to na dobírku. V případě individuálních dotazů např. pro zaslání na Slovensko, využijte, prosím, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu nejlépe zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Odesílání objednávek probíhá pouze jeden den v týdnu. Tedy doba dodání skladového zboží je 3-10 pracovních dnů. U zboží, které se musí objednávat u výrobců se doba stanovuje individuálně a kupující je s ní seznámen.

Osobní odběr není možný.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2016 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za Agenturu Petr Bende schválil:
Petr Bende

Těším se
na setkání s vámi

Zůstaňme v kontaktu
Nenechte si ujít novinky od Petra na Váš e-mail.

 • Generální partner AGADOS
 • Hlavní partner AVE
 • Hlavní partner Senergos
 • Hlavní partner TG Drives
 • Oficiální dopravce Ford Carent
 • Partner AR nemovitosti
 • Partner Supraphon
 • Partner Profi Place
 • Partner Grmolec
 • Partner Sharon Style
 • Partner CH Records
 • Partner U Raušů
 • Partner Sláma